Barkavas pamatskolas pirmsskolas grupu telpu pārbūve

Pamatojoties uz Barkavas pamatskolas direktora 2018.gada 07.jūnija iesniegumu par jaunas pirmsskolas grupas un jaunu amata vienību izveidošanu sākot Madonas novada pašvaldība ar 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.262 (protokols Nr.11, 13.p.) nolēma izveidot jaunu pirmsskolas grupu ar 2018./2019.m.g. sākumu.

Lēmuma sastādīšanas brīdī plānotais bērnu skaits Barkavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās 2018./2019. m.g. sākumā trīs jauktajās grupās uz 27.06.2018 -  49 bērni.

Uz lēmuma apstiprināšanas brīdi pamatojoties uz bērnu skaitu bija plānots izmantot pirmsskolas grupu metodisko kabinetu (to labiekārtojot) par nodarbību telpu vienai no grupām, citas pārbūves neveicot.

Tuvojoties 2018./2019. m.g. sākumam bērnu skaits pirmsskolas grupās "pieauga" līdz 55 bērniem, līdz ar to bija nepieciešams rast risinājumu, lai varētu izvietot vienu no grupām atsevišķās telpās. Uzsākot darbu jaunajā mācību gadā ar trīs pirmsskolas grupām, “Kāpēcīšu” grupa tika izvietota pirmsskolas metodiskajā kabinetā un Barkavas pamatskolas mūzikas kabinetā.

Risinājums patstāvīgām grupas telpām tika rasts izvietojot tās pirmsskolas zālē. Pirms veikt projekta izstrādi, tika organizēta “Kāpēcīšu” vecāku kopsapulce, kur tika gūts atbalsts šādu darbu veikšanai.

SIA “B&L Projekti” veica projekta izstrādi. Vienkāršotā atjaunošana paredz viena kabineta pārbūvi par sanitāro mezglu ar 3 podiem, 3+1 izlietni un dušu (lai paplašinātu telpu tiks pārvietota starpsiena) un aktu zālē paredzēts izveidot garderobi no nenesošām sienām, kurs perspektīvā nepieciešamības gadījumā viegli būs demontējamas (zāles parketa segums netiek bojāts). PIRMSSKOLAS GRUPU SPORTA UN MUZIKĀLAJĀM NODARBĪBĀM, KĀ ARĪ PASĀKUMIEM BŪTU PIEEJAMA SKOLAS AKTU ZĀLE UN SAGLABĀTOS ARĪ METODISKAIS KABINETS UN BIJUŠAIS MŪZIKAS KABINETS. "KĀPĒCĪŠU" GRUPA IZMANTOTU SKOLAS ĒDNĪCU UN PERIODISKI ARĪ SKOLAS SPORTA ZĀLI. Projekta izstrādes izdevumus  1 984,40 EUR Barkavas pagasta pārvalde sedza no pārvaldes atlikuma.

Pamatojoties uz projekta gaitā sastādīto darbu un materiālu specifikāciju ir veikta cenu aptauja, kuras rezultātā par būvnieku ir izvēlēts SIA “Trast Būve”. Būvuzraudzību veiks SIA  "Buvkon".

2018.gada 26.novembrī notika visu Barkavas pamatskolas pirmsskolas grupu vecāku kopsapulce, kurā tika izskatīts arī alternatīvs variants, par vizuālās mākslas kabineta Nr.27 izmantošanu “Kāpēcīšu” grupas vajadzībām, kas guva arī atbalstu, bet pamatojoties uz Barkavas pamatskolas direktora iesniegumu kurš atsaucās uz Ministru Kabineta noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, t.i. pārbūves rezultātā iegūto telpu platība būtu nepietiekama pilnas grupas bērnu skaitam, tika lemts par iepriekš izstrādātā būvprojekta īstenošanu.

2018. gada 21. novembrī Finanšu un attīstības komitejas un 2018. gada 29. novembrī Madonas novada pašvaldības domes sēdē tika atbalstīts lēmums par finansējuma 17 862,5 piešķiršanu darbu veikšanai Barkavas pamatskolas pirmsskolas grupu pārbūvei.

Darbu uzsākšana paredzēta 2018.gada decembrī.

 

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.