Kā rīkoties, ja konstatēti migrējošo putnu vai savvaļas dzīvnieku postījumi

Lauku atbalsta dienests šogad ir saņēmis informāciju no daudziem lauksaimniekiem par postījumiem laukiem, ko nodarījušas savvaļas zosis, tāpēc sniedzam skaidrojumu par rīcību šādos gadījumos.

Ja platību maksājumiem pieteiktos laukus ir izpostījuši migrējošie putnu vai savvaļas dzīvnieki tā, ka tie vairs neatbilst atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem (laukā vairs nav atbalsttiesīgā kultūrauga pārsvars), tad lauksaimniekiem par to jāinformē Lauku atbalsta dienests.

Lai saglabātu tiesības par deklarēto kultūraugu saņemt saistītā atbalsta, zaļināšanas, bioloģiskās lauksaimniecības un citus atbalsta maksājumus, tad lauksaimniekam 15 darba dienu laikā dienestam jāiesniedz iesniegums par ārkārtas apstākļiem. Iesniegumam jāpievieno foto uzņēmumi, kuros redzami postījumi. Lai varētu identificēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu, fotoaparātam jāieslēdz atrašanās vietas noteikšanas režīms vai arī fotogrāfijā jāiekļauj kādu attiecīgajam laukam specifisku vides objektu (piemēram, koku, ēku). Ja platības pieteiktas kompensācijas saņemšanai Dabas aizsardzības pārvaldē vai pašvaldības izveidotajā Medību koordinācijas komisijā, tad tas jānorāda iesniegumā.

Tikai pēc tam, kad ir iesniegts iesniegums un foto pierādījumi Lauku atbalsta dienestam vai laukus ir apsekojusi Dabas aizsardzības pārvalde vai Medību koordinācijas komisija, lauksaimnieks drīkst veikt izmaiņas - pārsēt laukā citu kultūraugu vai izveidot laukā papuvi. Šādi rīkojoties tiks saglabātas tiesības saņemt atbalsta maksājumus, kas norādīti vienotajā iesniegumā par sākotnēji deklarēto kultūraugu. Platību maksājumu pieteikumā jāatstāj sākotnēji deklarētā kultūrauga kods, bet iesniegumā par postījumiem jāinformē Lauku atbalsta dienestu, ka lauks tiks pārsēts.

Kompensācijām par postījumiem, kurus nodarījuši īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu vai migrējošo sugu dzīvnieki un putni, jāpiesakās Dabas aizsardzības pārvaldē. Ja postījumus nodarījuši medījamie dzīvnieki, tad par to jāinformē pašvaldības izveidotā Medību koordinācijas komisija.

Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Izdomāts, jautri bēdīgs notikums kādā Latvijas pagastā Jāņu vakarā
Lubāna ezera Ceļotāju dienas 2019
Kapusvētki Barkavas apkārtnē 2019. gadā
Līgo balle

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.