Par dīķa ūdens kvalitāti.

Barkavas pagasta pārvalde saņēma informāciju par to, ka pēc peldēšanās Barkavas “Lielajā dīķī” vairākām personām ir bijuši ādas iekaisumi.

Reaģējot uz informāciju, saskaņā ar MK 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” tika veikta ūdens kvalitātes pārbaude. Dīķis tika apsekots un pārbaudīts saskaņā ar augstākminēto noteikumu 8. pielikuma metodēm. Vizuāli netika konstatētas zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, netika novēroti naftas produkti, virsmas aktīvās vielas, piesārņojums ar atkritumiem.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” tika iesniegti ūdens paraugi zarnu enterokoku un Escherichia coli noteikšanai. Rezultāti parādīja, ka  Escherichia coli skaits ir 4/100 ml (robežlielums 1000/100ml), zarnu enterokoku skaits 8x10 kvv/100ml (robežlielums 300 kvv/100 ml). Šie rādītāji atbilstoši noteikumu 5. pielikumam norāda uz peldūdens izcilu kvalitāti.

Izpētot LR Veselības inspekcijas informāciju par līdzīgiem gadījumiem Latvijā, konstatēts, ka līdzīga problēma ir bijusi arī citviet Latvijā. Raksts ar nosaukumu Peldētāju nieze par to atrodams Veselības inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings/peldetaju-nieze).

Secinājums: Barkavas “Lielais dīķis” ir piemērots peldēšanai, taču katram pašam jāizvērtē riski, pirms doties peldēties.

Aleksandrs Šrubs

Madonas novada pašvaldības

Barkavas pagasta pārvaldes

īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs

 

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.