Par rekvizītu maiņu

Ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektores 2020.gada 30.04.2020.rīkojumu Nr.MNP/2.1.1.2/20/33 “Par veicamajām darbībām pārejai uz vienotu grāmatvedības sistēmu HORIZON”, noteikts, ka līdzšinējais nodokļu maksātājs Barkavas pagasta pārvalde (reģ. Nr. 90000054407) kā patstāvīgs nodokļu maksātājs darbojas līdz 31.05.2020. un ar 01.06.2020. grāmatvedība visām Madonas novada pašvaldības iestādēm tiek centralizēta.
Ņemot vērā augstāk minēto, Barkavas pagasta pārvalde informē Jūs, ka ar 2020.gada 1.jūniju iestādei mainīti norēķinu rekvizīti un reģistrācijas numurs VID datu bāzē.

No 01.06.2020. līgumu slēgšanā un norēķiniem ir izmantojami šādi rekvizīti:

Līgumslēdzēja puse:    
Barkavas pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90012689007
Juridiskā adrese Brīvības iela 9, Barkava, Madonas novads, LV-4834
Paraksta tiesīgā persona – pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls (pamatojoties uz ar Madonas novada pašvaldības domes 06.03.2018. lēmumu Nr.5 apstiprinātā Barkavas pagasta pārvaldes nolikuma 15.15.punktu)

Maksātājs (rekvizīti norēķiniem)
Madonas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000054572
Juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads
AS “SEB banka”
Konts Nr. LV37 UNLA 0030900130116
Pakalpojuma/preces saņēmējs: Barkavas pagasta pārvalde.

 

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.