Tautas tērpu iegāde barkavas pagasta amatiermākslas kolektīviem

Tautas māksla – vēsturiski veidojies termins, kas apzīmē indivīdu un dažādu interešu, sociālo un etnisko grupu līdzdalību nacionālās kultūras procesu veidošanā ar mērķi izzināt, uzturēt un saglabāt esošās un radīt jaunas kultūras vērtības. Mūsdienās tautas māksla veidojas amatiermākslas kustības, tautas tradīciju un profesionālās mākslas mijiedarbībā.
Barkavā tautas mākslas amatierkolektīvi pastāv jau vairāk kā 100 gadus. Ir bijuši gan jauktie kori, gan pūtēju orķestris, dažādu paaudžu deju kolektīvi, kā arī folkloras kopa. Šodien latvisko dzīvesziņu atdzīvina un kopj veseli četri Barkavas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – folkloras kopa MADAVA (vadītāja Teresija Pelša), deju kolektīvs PĪNE (vadītāja Jolanta Anusāne), senioru deju kolektīvs KLABDANCIS (vadītāja Jolanta Anusāne), kā arī pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs KRIKSIS (vadītāja Sintija Veipa).

2018. gadā trīs Barkavas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem projekta „TAUTAS TĒRPU IEGĀDE BARKAVAS PAGASTA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM, NR. 16-05-AL23-A019.2205-000016” ietvaros tika krietni papildināts skatuves tērpu krājums. Krājums pieredzējis ne vien vairākus koncertus un festivālus, bet arī 2018. gada XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus.
Neskatoties uz šī brīža situāciju, kolektīvi un to vadītāji nākotnē raugās ar cerību un lielu vēlmi kopt savas tradīcijas, pilnveidot skatuvisko sagatavotību un turpināt nest latviskās tradīcijas deju soļus, dziesmu melodijas un tautas mūzikas harmonijas turpmāk.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

© 2015-2018 barkava.lv Visas tiesības aizsargātas.