Kā un kad tiek mainīts zemes lietošanas mērķis

Drukāt

Kurš ir tiesīgs mainīt zemes lietošanas mērķi, kādos gadījumos to dara, un kāda ir noteiktā procedūra? Šādi lūgumi pēc e-konsultācijas LV portālam tiek iesūtīti gana daudz. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nereti aizdomājas, kad jāmaksā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme par neapstrādātu lauksaimniecības zemi. Pilsētā šis jautājums visbiežāk kļūst aktuāls, ja zemesgabals tiek dalīts vai pievienots citam.

Īsumā
 • Zemes lietošanas mērķis raksturo zemes pašreizējo izmantošanas veidu vai pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādīto atļauto zemes izmantošanas veidu. Piemēram, zeme var tikt izmantota lauksaimniecībai, apbūvei u. c. mērķiem.
 • Kadastra informācijas sistēmā zemes lietošanas mērķis tiek mainīts, tikai pamatojoties uz attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības pieņemto lēmumu.
 • Rīgā zemes lietošanas mērķi visbiežāk maina tādēļ, ka zemesgabals tiek sadalīts vairākos citos zemesgabalos vai arī vienam zemesgabalam tiek pievienots cits zemesgabals.
 • Paaugstināts NĪN ir viens no faktoriem, kas motivē lauksaimniecības zemes īpašniekus sakārtot zemes lietošanas mērķi atbilstoši faktiskajai situācijai.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”.

Zemes lietošanas mērķi nosaka katra pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Tas raksturo zemes pašreizējo izmantošanas veidu vai pašvaldības teritorijas plānojumā (detālplānojumā) norādīto atļauto zemes izmantošanas veidu. Lietošanas mērķis neierobežo īpašnieku tiesības rīkoties ar zemes vienību atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajiem zemes izmantošanas veidiem.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Sintija Švarca norāda: par to, kāds zemes lietošanas mērķis konkrētai zemes vienībai reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs), var pārliecināties tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv.

Kādos gadījumos nosaka lietošanas mērķi

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka, ja:

 • tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
 • zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikta lietošanas mērķa.

Lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību pilsētās nosaka kvadrātmetros, bet lauku apvidos – hektāros.

Lietošanas mērķus klasificē grupās, bet grupas apvieno 12 klasēs, piemēram, lauksaimniecības zeme, mežsaimniecības zeme, apbūves zeme u. c.

Noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, nomnieks. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Kadastra informācijas sistēmā zemes lietošanas mērķis tiek mainīts, tikai pamatojoties uz attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības pieņemto lēmumu par zemes vienības vai zemes vienības daļas lietošanas mērķa maiņu.

Kāpēc maina nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

“Piemēram, Rīgā ir ap 50 000 zemes vienību,” norāda S. Švarca. Zemes lietošanas mērķa maiņa notiek gan tad, kad pašvaldības ieņēmumu pārvalde pati konstatē mērķa neatbilstību faktiskajai situācijai, gan arī uz juridisku un fizisku personu iesnieguma pamata.

Der zināt, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 paredz zemes īpašnieka pienākumu ierosināt zemes lietošanas mērķa maiņu mēneša laikā, kopš zemes vienībā notikušas izmaiņas, kas ir par pamatu lietošanas mērķa maiņai.

Saskaņā ar noteikumiem lietošanas mērķa maiņu ierosina:

 • ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
 • zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 • ja izsniegta būvatļauja, arī rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai;
 • ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētās zemes vienības lietošanas mērķis neatbilst šajā plānojumā noteiktajai izmantošanai;
 • ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai;
 • ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst atļautajai izmantošanai;
 • ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst prasībām.

https://lvportals.lv

Tags: , ,
Joomla SEF URLs by Artio