BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Pirmsskolas grupas

BARKAVAS PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS GRUPAS

PAR MUMS1.jpg
NO VĒSTURES
1959.gadā figurē Barkavas bērnudārzs
1962.gadā bērnudārzu  pielāgotās telpās ierīko Barkavas pagasta „Mālniekos”.
1966.gadā atver Barkavā jaunu 2 grupu bērnudārzu ar 45 vietām. 1975.gadā Barkavas bērnudārzam vēl piebūvēja 4 grupas.
1991 gadā bērnudārzs tika nodots Barkavas pagasta IK .
1999.gadā Barkavas bērnudārzam piešķir nosaukumu “Ābelīte”.
2012.gadā 31.janvāri pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīti” pārceļ uz Barkavas pamatskolas telpām.
2017.gada 01.jūnijā PII "Abelīte" tiek pievienota Barkavas pamatskolai.

MOTO
Valodiņu – runāt,
Burtiņus – rakstīt,
Saulīti – zīmēt,
Dziesmiņu – dziedāt.
Gaišas domas , gudru prātu
Sirds siltumu katru dienu!

IESTĀDES  MĒRĶIS
Attīstīt katra bērna aktivitāti (ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko) veidojot iekšēju vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.

VĪZIJA
Sniegt kvalitatīvu, radošu, inovatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu.
Bērns ir mūsu vērtība!

MĀCĪBU UZDEVUMI

 • Sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā, radošā darbībā;
 • Veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi ,savu pagastu , Latvijas valsti;
 • Izjust kustību prieku un attīstīt fiziskas īpašības;
 • Attīstīt bērna valodu, bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās,  runāšanas prasmes,   lasīšanas , rakstīšanas pamatus;
 • Veidot priekštatus par matemātiku, attīstīt loģisko domāšanu, darbošanās prieku,
 • Attīstīt sensorās spējas un izziņas intereses apkartējas vides iepazīšanā;
 • Veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot muzikālas un tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus;
 • Attīstīt roku muskulatūru un pozitīvu attieksmi pret darbu.

Izglītības satura apguvē izmantojam integrētos mācību priekšmetus.2.jpg

 • Latviešu valoda (valodas attīstīšana ,orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru, folkloru, rakstītprasmes, lasītprasmes veidošanu);
 • Var izmantot logopēda pakalpojumus. Logopēde: Sarmīte Tomiņa
 • Dabaszinības (valodas attīstīšana, orientēšanas apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);
 • Matemātika (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
 • Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana, orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem ,iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);
 • Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība);
 • Vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);
 • Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana);
 • Sporta rotaļnodarbības
 • Tiek ievērotas bērnu vecumposma īpatnība. Fizisko attīstību raksturo bērnu prasme veikt daudzveidīgas pamat kustības – soļošana, skriešana, lēkšana, mešana, rāpošana, līdzsvara saglabāšana. Sporta nodarbībās apgūst un nostiprina bērna kustību pieredzi. Kustoties norūda organismu.
 • Vecāki ar bērniem var  izmantot skolas baseinu.

MŪZIKA

Mūzikas nodarbībās bērni apgūst dziedāšanu, mūzikas klausīšanos, ritma rotaļas, skaņu rīku un instrumentu spēli, muzikāli ritmiskās kustības, rotaļas ,dejas. Mūzikas skolotāja; Sandra Solozemniece

ĒDINĀŠANA

Bērniem tiek nodrošināta ēdināšana 3 x dienā.